Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1 Інтернет магазин rampa.in.ua, надалі іменоване «Виконавець», публікує дану публічну оферту про надання послуг.

1.2 Відповідно до статей 633, 641 Цивільного Кодексу України даний документ, що розміщений в мережі Інтернет на сайті rampa.in.ua є публічною офертою, і в разі вчинення фізичною особою дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковою до виконання для Виконавця і цієї фізичної особи, в подальшому іменується «Замовник». Оплата Замовником послуг Виконавця є повним і безумовним акцептом оферти, та вважається укладенням Договору на умовах, що викладені в даній оферті.

1.3 В даній оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

«Замовник» – особа, що сплатила вартість послуг, які надаються Виконавцем і є Стороною цього Договору.

«Пропозиції» – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти з ним договір про надання послуг на існуючих умовах, що містяться в пропозиції.

«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Замовником умов оферти.

2. Предмет Договору

2.1. Згідно з умовами цього Договору Виконавець реалізовує продаж друкованої продукції (відповідає КВЕД 47.91 Роздрібна торгівля,що здійснюється фірмами поштового замовлення або через Інтернет та 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами)

Виконавець зобов'язаний:

• після підписання Договору передати Замовнику замовлений товар із сертифікатом якості (за необхідності, залежно від виду товару, - документи про його експлуатацію);

• попередити Замовника про всі права третіх осіб на товар (права наймача, права застави тощо).

2.2. Замовник зобов'язаний прийняти товари від Виконавця і здійснити за нього оплату в строки й порядку, передбачені цим договором.

2.3. Виконавець має право на дострокову передачу товару з письмової згоди Замовника.

3. Вартість послуг та порядок оплати

3.1. Оплата послуг за цим Договором здійснюється шляхом або попередньої оплати або після отримання товару Замовником вартості послуг.

3.2. Вартість послуг визначається інтернет-сайтом rampa.in.ua . Ціна може бути змінена Виконавцем без будь-якого попередження Замовника

3.3. Строки, протягом якого виконується замовлення, описані в розділі Оплата та доставка.

3.4. У разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Замовника, кошти, які були ним сплачені в якості плати за надання послуг повертаються з урахуванням наступних умов:

3.5. Якщо Замовник відмовився від надання послуг до моменту доставки товару кошти повертаються Замовнику в повному обсязі в двотижневий срок. У разі повернення товару після отримання з поважних на те причин, повернення оплачує Замовник згідно тарифу компанії Нова Пошта, або доставляє на визначене місце самотужки.

3.6. Відмова від надання послуг повинна бути спрямована Замовником на електронну адресу Виконавця, яка зазначена у останньому розділі цього Договору. В цьому випадку Виконавець має право пересвідчитись в намірі Замовника розірвати Договір, зв’язавшись з ним за допомогою телефонного зв’язку або іншим способом.

3.7. Розрахунки проводяться в готівковій та безготівковій формі в національній валюті України або в іноземній валюті, конвертовано у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленого на дату проведення платежу.


4. Дія Договору

4.1. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до моменту припинення Договору.

4.2. У разі розірвання Договору з ініціативи однієї із Сторін, порядок розрахунків регулюється даним Договором.

4.3. Цей Договір може бути розірваний достроково з ініціативи однієї із Сторін на підставах, передбачених чинним законодавством України. Сторона, яка ініціює розірвання даного Договору, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону (шляхом надсилання електронного листа) не менше ніж за 5 (п’ять) днів до передбачуваної дати розірвання Договору. Сторони погодили, у разі дострокового припинення дії цього Договору за ініціативи Замовника після старту занять, грошові кошти останньому не повертаються.  

5. Права і обов'язки Сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надавати Замовнику послуги, відповідно до цього Договору.

5.2. Замовник зобов’язується:

5.2.1. Оплатити в повному обсязі вартість послуг на умовах, встановлених цим Договором.

5.2.2. Дотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил та інших умов надання послуг.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. Не надавати Замовнику послуги у разі, якщо Замовник не пред’явив Виконавцю підтвердження їх оплати (квитанцію про оплату, чек, інший розрахунковий документ).

5.3.2. У разі необхідності, вносити зміни в ціни, час, строки надання послуг.

5.3.3. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Користуватися послугами Виконавця протягом терміну, передбаченого цим Договором.

5.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про графік роботи Виконавця і послуги.


6. Відповідальність сторін

6.1. Замовник повністю приймає на себе відповідальність за стан свого здоров’я і погоджується з тим, що не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації матеріального збитку і шкоди, заподіяної його здоров’ю.

6.2. У разі заподіяння Замовником шкоди майну Виконавця, останній має право вимагати від Замовника повного відшкодування такої шкоди. Під шкодою Сторони розуміють порушення авторського права Виконавця, яке виражається у розповсюдженні відео/аудіо текстового чи будь-якого іншого матеріалу Виконавцю без згоди останнього.

6.3. При настанні обставин непереборної сили, які виходять за межі розумного передбачення і контролю Сторін цього Договору, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, які повинні були бути виконані в період дії таких обставин.

6.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів від застосування Замовником в своїй діяльності послуг, придбаних у Замовника.

6.5. У разі порушення Замовником умов цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати Замовнику доступ до навчального курсу, і в судовому порядку вимагати відшкодування збитків, завданих такими діями Замовника. В цьому випадку сплачені кошти Замовнику не повертаються.

7. Конфіденційність Договору

7.1 Сторони домовились, що інформація та відомості, які стосуються цього Договору є конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони, крім випадків, коли така передача пов’язана з отриманням офіційних документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених законодавством.

7.2 Сторони несуть відповідальність за законодавством України у разі розголошення конфіденційної інформації, яка стане їм відома при виконанні умов цього Договору.

7.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором іншій особі без письмової згоди іншої Сторони.

7.4 Замовник підтверджує свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних, тобто на вчинення наступних дій щодо персональних даних Замовника: збір, систематизацію, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і поширення Виконавцем персональних даних відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних».

7.5 Сторони домовились, що Виконавець буде здійснювати збір і накопичення персональних даних Замовника на паперових та/або електронних носіях, в тому числі шляхом внесення їх в базу даних Виконавця.

8.6. Питання, не врегульовані цим Договором, регулюються інформацією, вказаною на Інтернет-сайті Виконавця за адресою  rampa.in.ua чинним законодавством України.

8.8. Даний Договір розміщений на сайті Виконавця та викладений українською мовою. 

9. Вирішення спорів

9.1 У разі виникнення суперечок або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

9.2 У разі недосягнення Сторонами згоди, спори вирішуються в судовому порядку.